Thursday, December 6, 2007

ചരകസംഹിതയിലെ സംശയങ്ങള്‍

http://medicineatboolokam.blogspot.com/ എന്ന ബ്ലോഗില്‍ തുടങ്ങിയ ആയുരോപ്പിള്ള/അലോപ്പിള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, വിശദീകരണങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്നതുകോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കു മാറ്റുന്നു. ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയം മാത്രം. ഇതും ചേര്‍ത്തു വായിക്കുക :
അക്ഷരശാസ്ത്രം
ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ് - കമന്റുപെട്ടിചരകം വായിച്ചതില്‍ നിന്നും ചില സംശയങ്ങള്‍ :

ആയുര്‍വേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും, ആയുര്‍വേദം കൊണ്ട് രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ക്കും, സംസ്ക്യതത്തില്‍ അറിവുള്ളവര്‍ക്കും പ്രാചിന സംസ്കാരങ്ങളുടെചരിത്രത്തില്‍ തല്‍പ്പരരായവര്‍ക്കും, സര്‍വ്വോപരി ശാസ്ത്രകുതുകികള്‍ക്കുതന്നെയും ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുത്തരം തേടാം.

ആധുനിക വൈദ്യവും ഹോമിയോയും മാത്രമല്ല എല്ലാ ചികിത്സാരീതികളുടെയും തത്വങ്ങളും രോഗസിദ്ധാന്തങ്ങളും, ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും ചര്‍ച്ചാക്കു വിധേയമാക്കപ്പെടട്ടെ.


1. ത്രിദോഷങ്ങള്‍ എന്നാല്‍ എന്ത് ? അവ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു ?

2. വാതഹരവും കഫഹരവും പിത്തഹരവുമായ പൊതു (empirical) ചികിത്സകള്‍ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ എന്ത് ? എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു ?

3 രക്തപിത്തം എന്നതു കൊണ്ട് ആയുര്‍വേദം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ത് ?

4. രക്തപിത്ത നിദാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ : ചരകം:നിദാനസ്ഥാനം - അദ്ധ്യായം2, ശ്ലോകം 3 (യദാ ജന്തുര്‍ യവ....എന്നതു മുതല്‍ പിത്തം പ്രകോപമാപദ്യതേ ലോഹിതമാശു പ്രമാണമതിവര്‍ത്തതേ എന്നതു വരെ) ഇതെന്ത് ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍.?

5.വിവിധതരം രക്ത പിത്തത്തിന്റെ ചികിത്സാ വിധി :
ഊര്‍ധ്വഗ രക്തപിത്തം വിരേചനം കൊണ്ടു എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നു ?
അധോഗം, ഉഭയായനം എന്നീ രക്തപിത്തങ്ങള്‍ എന്ത്? അവയുടെ ചികിത്സ എന്ത് ?

6. ഗുല്‍മം എന്നാലെന്ത് ?

7. വാത ഗുല്‍മം, കഫഗുല്‍മം, പിത്തഗുല്‍മം, സന്നിപാത ഗുല്‍മം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ?

8. ഗുല്‍മന്റെ ആയുര്‍വേദ പാതോഫിസിയോളജി പറയുന്നതെന്ത് ? [ ഗുല്‍മനിദാനം ശ്ലോകം5: (സ പ്രകുപിതോ വായു: മഹാസ്രോതോf നു പ്രവിശ്യരൌ.......വാ സശൂലമുപജനയന്തി ഗ്രന്ഥീംശ്ചാനേക വിധാല്‍ പിണ്ഡിശ്ചാവിതിഷ്ഠതേ, സ പിണ്ഡിതത്വാദ് ഗുല്‍മ ഇത്യഭിധീയതേ.. എന്ന ഭാഗം) ]

9. സ്ത്രീകളിലെ രക്തഗുല്‍മം എന്ത് ? ശ്ലോകം 11 ല്‍ പറയുന്ന “ശോണിതഗുല്‍മസ്തു...കേവലശ്ചാസ്യ ഗുല്‍മ: പിണ്ഡിത ഏവ സ്പന്ദതേ ത:മഗര്‍ഭാം ഗര്‍ഭിണിമിത്യാഹുര്‍മൂഢാ: “ എന്നതില്‍നിന്നും രക്തഗുല്‍മം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം?

10. ഗുല്‍മത്തിന്റെ ചികിത്സാ വിധി ? (ശ്ലോകം : 15, 16 )

11.ആയുര്‍വേദത്തില്‍ പ്രമേഹം എന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെന്തിനെ ?

12.ഇരുപതുതരം പ്രമേഹങ്ങള്‍ എങ്ങനെ വര്‍ഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു?

13.കഫവും പിത്തവും വാതവും പ്രമേഹകാരകമാകുന്നതെങ്ങനെ?

14.പ്രമേഹ നിദാനം : ശ്ലോകം 5 എന്നതില്‍ “ത്രയാണാ മേഷാം നിദാന വിശേഷേണാം സന്നിപാതേ ക്ഷിപ്രം....തതസ്തേഷാംസ്ഥൈര്യമസാദ്ധ്യതാം വാ ജനയതി, പ്രക്യതി വിക്യതി ഭൂതത്വാല്‍.” എന്നു കഫത്തിന്റെ റോള്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം ?

15. ശോഷം/ ക്ഷയം എന്നാല്‍ ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ത് ?
ശോഷത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് “സാഹസം” എന്നു പറയുന്നു: ശ്ലോകം 3; ശോഷ നിദാനം. “തത്ര സാഹസം...ശോഷയന്‍ വിഹരത്യൂദ്ധ്വമധസ്തിര്യെക്ച. “ ഇതെന്തുതരം ക്ഷയമാണ് ? തൊട്ടടുത്ത ശ്ലോകം :4 ല്‍ ആകട്ടെ, അതേ സാഹസം കൊണ്ടുള്ള ക്ഷയത്തിന്റെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങള്‍ വര്‍ണ്ണിച്ചിരികുന്നു.( അതിസാഹസം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നൊരു കമന്റും.)

16. മലമൂത്രാദി വേഗധാരണങ്ങളും അതിമൈഥുനം നിമിത്തമുള്ള “ധാതുക്ഷയം/രക്തക്ഷയവും“ എന്തു തരം ശോഷണമാണുണ്ടാക്കുക ? (ശ്ലോകം 7 മുതല്‍ 11 വരെയുള്ള ഭാഗം)

17. ഉന്മാദ നിദാനത്തില്‍ ഉന്മാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങളായും, ലക്ഷണങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന കാരണങ്ങളായും പറയുന്നവ : (ശ്ലോകം 15, 16, 19, 20 എന്നിവയില്‍ പറയുന്ന പിത്യക്കള്‍ ദേവത പിശാച് ഗന്ധര്‍വന്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ സാമീപ്യം, പാപകര്‍മ്മത്തിന്റെ ആരംഭം, വാവ് ദിവസം, മൈഥുനവേള എന്നീ ) എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം?

18. അപസ്മാര നിദാനത്തില്‍ ശ്ലോകം 2, 6, 7, 8 എന്നിവയില്‍ വാതജം പിത്തജം കഫജം സന്നിപാതജം ആയ അപസ്മാരങ്ങളുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്റെ വിശദീകരണം, ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ എന്ത് ?

19. ആഗന്തുകാപസ്മാരം, ആഗന്തുന്മാദം എന്നിവയെന്ത് ? ആഗന്തുകാപസ്മാരത്തിന്റെ അനുബന്ധമുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനു ചരകത്തില്‍ ചികിത്സ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ത് ?

20. അപസ്മാരനിദാനത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ശ്ലോകം 11 : [തസ്മിന്‍ ദക്ഷാധ്വരധ്വംസേ ദേഹിനാം....മുതല്‍ ...രാജസ്യ രാജയക്ഷ്മേതി എന്നു തിരുന്ന ശ്ലോകം ] ഒരു പൊതു തത്വമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണു കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഗുല്മരോഗം, പ്രമേഹം, കുഷ്ഠം, ഉന്മാദം, അപസ്മാരം, ജ്വരം, രക്തപിത്തം ക്ഷയം എന്നിവയുടെ ‘ചരിത്രപരമായ’ തുടക്കത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകം കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം ?

21. അപസ്മാരത്തിനു ചികിത്സാവിധികളില്‍ വിരേചനം എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും ?

22. രസ വിമാനത്തില്‍ രസങ്ങളെ 6 ആയി തിരിച്ചിട്ട് അവ വാത പിത്ത കഫാദികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓരോന്നും ഓരൊ ദോഷത്തിനു കാരണമാകുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനം.

23. തൈലം, നെയ്യ് എന്നിവ വാതത്തത്തെയും പിത്തത്തെയും യഥാക്രമം ശമിപ്പിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളാകുന്നുവെന്നു രസവിമാനം ശ്ലോകം 6. എന്താണ് അടിസ്ഥാനം ?

24. സ്രോതോ വിമാനത്തിലെ ശ്ലോകം 9 ല്‍ രസവഹസ്രോതസ്സിന്റെ മൂലം ഹ്യദയവും ധമനികളും, രക്തവഹസ്രോതസ്സുകളുടെ മൂലം കരളും പ്ലിഹയും, അസ്ഥിവഹസ്രോതസ്സുകലുടെ മൂലം മേദസ്സും അരക്കെട്ടും, മേദാവഹ സ്രോതസ്സുകളുടെ മൂലം വ്യക്കയും എന്നിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത ?

കുറിപ്പ് : ഈ പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനഠില്‍ ഒരു വിശദീകരണം
പണിക്കര്‍ സാറിന്റെ അക്ഷരശാസ്ത്രം ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റിയിട്ടുള്ളതു
ഇവിടെ.
സ്രോതസ്സ് എന്ന പദത്തിന്റെ ആന്തരാര്‍ത്ഥം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണിക്കര്‍ സാര്‍
പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം (ഉപാപചയക്രിയ) എന്ന ധ്വനികൂടി അതിനുണ്ടെന്നാണ്.
അങ്ങനെയെങ്കില്‍ വിവിധതരം ‘സ്രോതസ്സ്’കളുടെ മൂലമായി ചില ശരീരഭാഗങ്ങളെ
എടുത്തുപറഞിരിക്കുന്നത് എന്തര്‍ത്ഥത്തിലാണ് എന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

പണിക്കര്‍ സാറിന്റെ വിശദീകരണം പിന്നീട് വന്നത് ഇവിടെ

അല്പം കൂടി തര്‍ക്കുത്തരം :രക്തവഹസ്രോതസ്സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇങ്ങനൊരു മറുപടി ആദ്യമേ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മൂലം കരളും പ്ലീഹയുമായതു കൊണ്ട് മാഷ് ഹീമോഗ്ലൊബിന്റെയും രക്ത കോശങ്ങളുടെയും disintegration pathway കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. പക്ഷേ രക്തവഹസ്രോതസ്സിന്റെ മൂലം മജ്ജ എന്നയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലോ ? മാഷ് disintegration pathway മാറ്റി synthetic pathway ആക്കുമായിരുന്നോ ? ;)ശരി, എന്നാലും പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ രസവഹ സ്രോതസ്സും മേദാവഹസ്രോതസ്സുമൊക്കെ ?മേദസ്സ് എന്നത് സാധാരണ വ്യവഹാരത്തില്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന “fat“ ആണോ ? എങ്കില്‍ അതിന്റെ മൂലം വൃക്കയാകുന്നത് ?രസം എന്നത് ആഹാര സാരമായ എന്തും ആകട്ടെ, അതിന്റെ മൂലം ഹൃദയമായത് ?25. രോഗനീകം വിമാനത്തില്‍ ശ്ലോകം 9,10 എന്നിവയില്‍ നാലുവിധത്തിലുള്ള
അഗ്നികളെക്കുറിച്ചു (ദഹനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ?) പറയുന്നു. ഇവ തന്നെ വാത, പിത്ത, കഫ
- ആധിക്യങ്ങളാല്‍ വിഷമാഗ്നി, തീക്ഷ്ണാഗ്നി, മന്ദാഗ്നി എന്നിവയായി
പ്രകുപിതമാകുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനം ?

26.രോഗനീകം വിമാനത്തില്‍ പരാമര്‍ശമുള്ളതെങ്കിലും പൊതുവായി പറയുന്നതെന്നു തോന്നുന്ന
ഭാഗമാണു ശ്ലോകം 14, 15, 16 എന്നിവയില്‍ കാണുന്നതു. അവയില്‍ വാതപ്രധാനനായതും,
പിത്തപ്രധാനനായതും, കഫപ്രധാനനായതുമായ വ്യക്തികള്‍ ശീലിക്കെണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൂ
പറഞ്ഞു കാണുന്നു. ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ ശാസ്തീയ അടിസ്ഥാനം.?

27.ക്യമികോഷ്ഠരോഗിയെ (വയറ്റില്‍ ക്യമിയുള്ള ) ചികിത്സിക്കുന്ന വിധം വ്യാധിരൂപീയം
വിമാനത്തില്‍ ശ്ലോകം 17, 18, 19 എന്നിവയില്‍ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍
അങ്ങുമിങ്ങുമുള്ള ക്യമികളെ കോഷ്ഠത്തിലേക്കാകര്‍ഷിക്കാന്‍ പാല്‍, തൈര്, മത്സ്യം,
കുസുംഭസ്നേഹം എന്നിങ്ങനെ ചിലതു കൊടുക്കാന്‍ പറയുന്നതിന്റെ ശാസ്തവശം ?

28.ഛര്‍ദ്ദിപ്പിക്കുകയും വയറിളക്കുകയും ചെയ്ത് ‘ക്യമി‘കളെ പുറന്തള്ളുന്ന
ചികിത്സാവിധിക്കു അടിസ്ഥാനം ?

29. ഗോമൂത്രവും കുതിരച്ചാണകവുമൊക്കെ (ശ്ലോകം
18, 19, 23 )ക്യമികളെ കളയാന്‍ രോഗിയ്ക്കു നല്‍കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം ?

30. ശരീരപ്രക്യതിക്കനുസരിച്ചു കഫാധിക്യമുള്ളതെന്നും,
പിത്താധിക്യമുള്ളവനെന്നും, വാതാധിക്യമുള്ളവനെന്നും രോഗഭിഷഗ്ജിതീയം വിമാനത്തില്‍
(ശ്ലോകം 108, 109, 110) പുരുഷനെ വര്‍ഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം ?

കൂടുതല്‍ സംശയങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് അപ് ഡേറ്റ്
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം.

39 comments:

സൂരജ് said...

(പുതിയത് )ആയുര്‍വേദ ചര്‍ച്ചാബ്ലോഗ് : സംശയങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍, തീര്‍ക്കാന്‍. ഇവിടെ ക്ലിക്കൂ.

വക്കാരിമഷ്‌ടാ said...

ഇത് ആദ്യമേ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കില്‍ :)

സൂരജ് said...

അലോപ്പതിക്കും ഹോമിയോക്കും മാത്രം ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൈറ്റുകള്‍ വച്ച് എതിര്‍ത്തും അനുകൂലിച്ചും വാദമുഖങ്ങള്‍ നിരത്തിയാല്‍ പോരല്ലോ.
ആയുര്‍വേദ മൂലതത്വങ്ങളും സുതാര്യമാകട്ടെ. ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ...

പണിക്കര്‍ സാര്‍ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയാണു പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്:

ഇതായിരുന്നു താങ്കളുടെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിനു പകരം എങ്കില്‍ ഇവയില്‍ ചിലതിനൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്നതു കുറിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഞാന്‍ ഇതിനുമുമ്പ്‌ ഈ ബ്ലോഗ്ഗില്‍ എവിടെയോ വിശദീകരിച്ച ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്‌-
നാപൃഷ്ഠഃ കസ്യചിത്‌ ബ്രൂയാത്‌
നചാന്യായേന പൃഛതഃ
വിജാനന്നപി മേധാവീ
ജളവല്ലോകമാകരേത്‌"
അതിന്‍പ്രകാരം താല്‍പര്യമില്ല.


ഇനിയിപ്പോള്‍ വേറരെങ്കിലും വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നവര്‍ക്കെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കാം.
കാരണം,
“അജ്ഞാനേനാവ്യതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ:“

സൂരജ് said...

മെഡിസിന്‍ @ ബൂലോകം എന്ന ബ്ലോഗില്‍ തുടങ്ങിയ ആയുരോപ്പിള്ള/അലോപ്പിള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, വിശദീകരണങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്നതുകോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കു മാറ്റുന്നു. ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഈ വിഷയം മാത്രം.

അലോപ്പതിക്കും ഹോമിയോക്കും മാത്രം ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൈറ്റുകള്‍ വച്ച് എതിര്‍ത്തും അനുകൂലിച്ചും വാദമുഖങ്ങള്‍ നിരത്തിയാല്‍ പോരല്ലോ.
ആയുര്‍വേദ മൂലതത്വങ്ങളും സുതാര്യമാകട്ടെ. ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ...

ചരകം വായിച്ചതില്‍ നിന്നും ചില സംശയങ്ങള്‍ :
ആയുര്‍വേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും, ആയുര്‍വേദം കൊണ്ട് രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ക്കും, സംസ്ക്യതത്തില്‍ അറിവുള്ളവര്‍ക്കും പ്രാചിന സംസ്കാരങ്ങളുടെചരിത്രത്തില്‍ തല്‍പ്പരരായവര്‍ക്കും, സര്‍വ്വോപരി ശാസ്ത്രകുതുകികള്‍ക്കുതന്നെയും ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുത്തരം തേടാം.

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌ said...

“അജ്ഞാനേനാവ്യതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ:“


"അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം --"

എന്നു തിരുത്തിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു,. അതാണ്‌ പാഠം

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌ said...

സംസ്ക്യതത്തില്‍ അറിവുള്ളവര്‍ക്കും
"സംസ്‌ക്യതം" മാറ്റി സംസ്കൃതം എന്നെഴുതിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു
സംസ്കൃതഭാഷയെ ആണുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എങ്കില്‍

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌ said...

പിന്നെ വിമര്‍ശിക്കുവാനാണെങ്കില്‍ കൂടി ഇതു പോലെ ചരകം വിമാനസ്ഥാനം വായിക്കുന്നത്‌ നല്ലതാണ്‌ കേട്ടൊ.- ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനാവരണമൊക്കെ ക്രമേണ ഇല്ലാതായിക്കോളും

കെ പി സുകുമാരന്‍ അഞ്ചരക്കണ്ടി said...

ഈ പോസ്റ്റിലെ 30 ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അത് ഭാവിയിലെ ആയുര്‍വേദ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വാസ്തു , ജ്യോതിഷം പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്വദേശിശാസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കും വന്‍പിച്ച ഗവേഷണ സാധ്യതകള്‍ കൈവരുന്നതായിരിക്കും . പിന്നെ നാം പാശ്ചാത്യരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല . ജ്യോതിഷത്തില്‍ ഇപ്പോഴും സൂര്യനാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് .

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌ said...


അതും കഴിഞ്ഞ്‌ ഉത്തരമീമാംസ പഠിക്കുക - അതിന്റെ ഗ്രന്ഥം ശങ്കരാചാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനമുള്ളത്‌ ലഭിക്കും.

എന്നിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കില്‍ ഒക്കെ അങ്ങു വിട്ടേക്കുക, നമുക്ക്‌ അതിനുള്ള യോഗമില്ല എന്നു സമാധാനിക്കുക.

പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്‌ പോലും പഠിക്കാതെ വന്നിട്ട്‌ എന്നെ nuclear physics മൊത്തം ഇങ്ങു പഠിപ്പിച്ചു തന്നേരെ എന്നു പറയുന്ന തരം യുക്തി അങ്ങോട്ടു ദഹിക്കുന്നില്ല.

സൂരജ് said...

>> സംസ്‌ക്യതം" മാറ്റി സംസ്കൃതം എന്നെഴുതിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു

അക്ഷരപിശാചല്ല മാഷേ, “ക്യ” എന്നേ ടൈപ്പു ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ‘റ്’ വരുന്നില്ല.

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌ said...

Type samskr^tham , paithr^kam, - Ok
now i understand u meant paithr^kam - not paithyam- meaning something else in the labels- which can create bad feelings.

സൂരജ് said...

സംസ്കൃതം,സംതൃപ്തം, പൈതൃകം, അനാവൃതം....

ഹുറേ....! വളരെ നന്ദി.വളരെ വളരെ നന്ദി!

ഇനിയിതു വച്ചിട്ടു തന്നെ ‘പഠിപ്പിച്ച ആശാന്റെ‘ നെഞ്ചത്ത് കയറാമല്ലോ ;)

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌ said...

ഹ ഹ ഹ
പത്തൊമ്പതാമത്തെ അടവ്‌ മറന്നിട്ടില്ല
:):):)
ഓടും കേട്ടോ

മാരീചന്‍ said...

ഹോ, ഈ മുപ്പതു ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം അറിയുന്ന സര്‍വജ്ഞപീഠന്റെ കമന്റു കണ്ടിട്ട് കോരിത്തരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതവും മോഡേണ്‍ സയന്‍സും പുനര്‍ജന്മവിശേഷങ്ങളും മുജ്ജന്മദോഷങ്ങളും മന്ത്രവാദവും ന്യൂക്ലിയാര്‍ ഫിസിക്സും ആയൂര്‍വേദവും അലോപ്പൊതിയും അവിടുന്ന് അരച്ചു കലക്കിക്കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവര്‍ക്കും അതിനു കഴിയുമോ മഹാനുഭാവാ? വിട്ടേയ്ക്കൂ.

ആര്‍ക്കുളളൂ അങ്ങേയുടെ ഐക്യുവും പാണ്ഡിത്യവും. നമനമോവാകം.

Sebin Abraham Jacob said...

പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്‌ പോലും പഠിക്കാതെ വന്നിട്ട്‌ എന്നെ nuclear physics മൊത്തം ഇങ്ങു പഠിപ്പിച്ചു തന്നേരെ എന്നു പറയുന്ന തരം യുക്തി അങ്ങോട്ടു ദഹിക്കുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊഴിയാതെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടുമായിരുന്നു. പണിക്കര്‍ സാറിനല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ബൂലോഗത്തിലുള്ള വേറാര്‍ക്കും ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്‍പ്പം വിശദമായി പോയാല്‍ പോലും എടുക്കാവുന്ന സമയമത്രയുമെടുത്ത് ആധികാരികമായ പോസ്റ്റുകള്‍ തന്നെ ഇവയില്‍ ഉണ്ടായാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

N.J ജോജൂ said...

മാരീചന്‍,

താങ്കളുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള കമന്റ് ഞാന്‍ ആദ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഈ സംവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം എങ്ങിനെയായിരുന്നെന്ന് താങ്കള്‍ ഓര്‍മ്മിയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ?

സൂരജ്,
താങ്കള്‍ ക്രിയാത്മകമായി ചില സമീപനങ്ങള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ബ്ലോഗില്‍ ആരും ഉത്തരങ്ങള്‍ തന്നില്ലെങ്കില്‍ കൂടിയും ഇതിനൊന്നും ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ഉത്തരമില്ലെന്ന് ധരിയ്ക്കരുത്. ഏതായാലും എനിയ്ക്ക് ആയുര്‍വേദവും അറിയില്ല, സംസ്കൃതവും അറിയില്ല, താങ്കളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി തരാനുള്ള വിവരവുമില്ല.

ഏതായാലും അറിയാനാഗ്രമുള്ള സ്ഥിതിയ്ക്ക് പണിക്കര്‍ മാഷ് പറഞ്ഞ രീതികള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഉത്തരങ്ങള്‍ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിയ്കുന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said...

സെബിനേ, വിവരമുള്ളവര്‍ക്ക് വന്ന് എന്നെപ്പഠിപ്പിക്കാം എന്നു പറയുന്നതിലെ യുക്തി മനസ്സിലായോ‌ ? മനസ്സിലായാല്‍ ഒന്നു പറഞ്ഞു തരണേ‌?

ഇവിടെ ഞാന്‍ തരണേ എന്നു പറഞ്ഞത് സെബിനായിരുന്നെങ്കില്‍ മനസ്സിലായവര്‍ക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് എന്നായിരിക്കും പറയുക അല്ലേ.

പ്രായമായവര്‍ പറയും, “പ്ലാവില പൊങ്ങുമ്പോള്‍ ചിറി താഴണം കുട്ടാ, ഇല്ലെങ്കില്‍ കഞ്ഞി തൊള്ളേല്‍ എത്തില്ല” എന്ന്. പണിക്കര്‍ മാഷ് അങ്ങേര്‍ക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്ത് സമയമുള്ളപ്പോള്‍ എഴുതട്ടേ സെബിന്‍ മാഷേ, അതല്ലേ ശരി. കഞ്ഞി വേണമെന്ന് ആര്‍ക്കും ആ‍ഗ്രഹമില്ലെന്നാണ് എഴുത്തിന്റെ രീതി വച്ച് തോന്നിയത്. വെറുതേ പ്ലാവിലയെ കുറ്റം പറയാതെ മാഷേ.

വക്കാരിമഷ്‌ടാ said...

കല്ല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കില്‍ മിനിമം താലികെട്ടാനുള്ള ആരോഗ്യമെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഹരിശ്രീ അശോകന്‍ ഇന്ദ്രന്‍‌സിനോ‍ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയുര്‍വേദത്തെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി പറയണമെങ്കില്‍ അതിനെപ്പറ്റി അറിയണം.

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയോ ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിസിക്സോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല - അത് വാസ്തവം.

ഇനി അതിന്റെ ടൊയോട്ട കോറോളറി

ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയും ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിസിക്സും ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് വിധിയെഴുതുകയുമില്ല, ഇനി അങ്ങിനെയെങ്ങാനും എഴുതിയാല്‍ തന്നെ ടീച്ചര്‍ പരമാവധി ചെയ്യുന്നത് അതിലെ അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ (ബുഷ് ന്യൂക്ലിയറിന് നൂക്കുളര്‍ എന്നേ പറയാറുള്ളൂ) തിരുത്തിക്കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രം.

അതൊക്കെ റിയാലിറ്റികള്‍. റിയാലിറ്റികള്‍ അംഗീകരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ :)

സൂരജേ, നിര്‍ത്തി നിര്‍ത്തി പാടൂ, എന്നാലല്ലേ ഭാവം വരൂ എന്നല്ലേ സര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പറയുന്നത് :)

മാരീചന്‍ said...

ഡോ. സൂരജ്, ഈ ചേനക്കാര്യത്തിന് മാപ്പ്,
ജോജു സ്ഥിരമായി മാരീചന്റെ കമന്റുകള്‍ വായിക്കാറുണ്ട് എന്നത് നല്ലത് തന്നെ. ഇവിടെ വിഷയം ആയൂര്‍വേദത്തിന്റെ ഗുണദോഷവിചാരമാണ്. നാറുന്ന വ്യക്തിവൈരാഗ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇതില്‍ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് താങ്കളോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തല്‍.

ഏതായാലും ജോജുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കേട്ട് കമന്റുകളുടെ സ്വഭാവം തിരുത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ആ കമന്റിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ലെങ്കില്‍ ഡോ. സൂരജ് ഒഴിവാക്കട്ടെ.

ജോജുവിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വന്ന് ഈ വിധം ഒരു കമന്റെഴുതിയാല്‍ ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഇവിടെ അതിനെന്തു പ്രസക്തി?

അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങള്‍ പുലര്‍ത്തട്ടെ മര്യാദയും മാന്യതയും ആദ്യം. അറിവില്ലാത്തവര്‍ അവരെ കണ്ടാണല്ലോ പഠിക്കേണ്ടത്. യേത്.....................

വക്കാരിമഷ്‌ടാ said...

അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങള്‍ പുലര്‍ത്തട്ടെ മര്യാദയും മാന്യതയും ആദ്യം. അറിവില്ലാത്തവര്‍ അവരെ കണ്ടാണല്ലോ പഠിക്കേണ്ടത്.

വളരെ ശരി. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വിഘടിക്കാം.

ആദ്യം അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ നിര്‍വ്വചിക്കണം. അതിനാദ്യം എന്താണ് അറിവെന്ന് നിര്‍വ്വചിക്കണം. അങ്ങിനത്തെ നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തവരോടുള്ള സമീപനമെന്താവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം, പാലിക്കുന്നവരോടുള്ള സമീപനമെന്താവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം.

പിന്നെ പുലര്‍ത്തേണ്ട മാനവും മര്യാദയും- തീര്‍ച്ചയായും. അത് എവിടെ, എങ്ങിനെ, എപ്പോള്‍ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം. ശരിക്കറിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മള്‍ പറയുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പുലര്‍ത്തേണ്ട മാനവും മര്യാദയും എന്തൊക്കെ, അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ പുലര്‍ത്തേണ്ട മാനവും മര്യാദയും എന്തൊക്കെ, അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തവരോട് പുലര്‍ത്തേണ്ട മാനവും മര്യാദയും എന്തൊക്കെ, അറിയേണ്ട എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നവരോട് പുലര്‍ത്തേണ്ട മാനവും മര്യാദയും എന്തൊക്കെ, അറിയാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള അത്മാര്‍ത്ഥതയോട് പുലര്‍ത്തേണ്ട മാനവും മര്യാദയും എന്തൊക്കെ...

മാരീചാ, പല മറുപടികളും ഒരു സ്രോതസ്സാണ് (ഒഴുക്ക് എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍). അതിന്റെ തുടക്കം തേടിപ്പിടിച്ച് അവിടെനിന്ന് അതിന്റെ കൂടെ ഒഴുകിയൊഴുകിയൊഴുകിയീ പുഴയെവിടെപ്പോകും എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോയെങ്കില്‍ പോലും ശ്രീനിവാസന്‍ തഹസീല്‍ദാരുടെ വീടാണെന്നോര്‍ത്ത് ലാലേട്ടന്‍ കയറിച്ചെന്നതെവിടെയാണ്...? പിന്നീടുണ്ടായ പുകിലുകളും പുലികളികളുമൊക്കെയെന്തൊക്കെയാണ്... :)

സൂരജേ, ഈ മുട്ടന്‍ ഓഫ് എത്രയും വേഗം ഇവിടെനിന്ന് തുടച്ച് നീക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. എനിക്കാണെങ്കില്‍ ഇതൊന്നിടാതിരിക്കാനും വയ്യ. മാഫ്, മാഫ് :)

മാരീചന്‍ said...

വക്കാരീ, നമുക്കീ ചര്‍ച്ച ഒളിയമ്പിലോ ഉദയസൂര്യന്റെ നാട്ടിലോ ആക്കിയാലോ. ഇവിടെ കമന്റുകള്‍ വായിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, എഴുതുന്നതല്ല എന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പിന്നെയോ മാഷ് പറഞ്ഞതു പോലെ ഇടാതിരിക്കാന്‍ വയ്യാത്ത ഒരു സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടായാല്‍ പിന്നെന്തോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വക്കാരി, ദേ ഈ കമന്റ് കാപ്പി ചെയ്ത് ഉദയസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ പേസ്റ്റു ചെയ്യൂ, നിലാവും കഴിഞ്ഞ് കോഴി കൂവും വരെ നമുക്ക് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം. അതല്ലേ നല്ലത്. നന്നായി നടക്കുന്ന ഒരു സംവാദം ഇവിടെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ. ന്തേയ്............!

സൂരജ് said...

പ്രിയ ബ്ലോഗെഴ്സ്/കമന്റേറ്റെഴ്സ്...
ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടതിനു നന്ദി.

ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ സംശയിക്കുന്ന മട്ടില്‍ ചില കമന്റുകള്‍ കണ്ടു... ഡോണ്ട് വറി...ഇതൊരു നിരീശ്വരവാദ/പൈതൃക-ധ്വംസന/ആന്റീ ബ്രാഹ്മണിക് പോസ്റ്റ് മോഡേണ്‍ കുണ്ടാമണ്ടിയായി (?!?) ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നേയല്ല.

ബ്ലോഗിലെ എഴുത്തിനെയും ബ്ലോഗര്‍മാരേയും വെവ്വേറെ കാണാനുള്ള മിനിമം തിരിച്ചറിവ് ബൂലോകത്തുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു... അതേറ്റവും വേണ്ടത് ശാസ്ത്ര/ചരിത്ര വിഷയങ്ങളിലാണ് എന്ന് ഈയുള്ളവന്‍ കരുതുന്നു. ബ്ലോഗര്‍ ഇടതോ വലതോ, അവന്റച്ഛന്‍ പറയനാണോ ഈഴവനാണോ മേനോനാണോ, നിരീശ്വരവാദിയാണോ അമ്പലവാസിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മാറ്റി വച്ച്, വിഷയം/അനുബന്ധവിഷയം എന്നിവ മാത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ;)
[ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണെന്നൊന്നും ഈ പറഞ്ഞതിനര്‍ത്ഥമില്ലാട്ടോ.. ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് മനസ്സിലായ ഒരു പൊതു ബ്ലോഗ് സ്വഭാവം ഒന്നു പറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളൂ‍ ]

ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒറിജിനല്‍ ടെക്സ്റ്റുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയുര്‍വേദ മൂലതത്വങ്ങള്‍ ചില വിശദീകരണങ്ങള്‍ തേടുക എന്നതാണ്. അത് ‘ഇണ്ട്രോ’യില്‍ പറഞ്ഞത് ദാ വീണ്ടും എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു.

ആയുര്‍വേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും, ആയുര്‍വേദം കൊണ്ട് രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ക്കും, സംസ്ക്യതത്തില്‍ അറിവുള്ളവര്‍ക്കും പ്രാചിന സംസ്കാരങ്ങളുടെചരിത്രത്തില്‍ തല്‍പ്പരരായവര്‍ക്കും, സര്‍വ്വോപരി ശാസ്ത്രകുതുകികള്‍ക്കുതന്നെയും ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുത്തരം തേടാം.ആധുനിക വൈദ്യവും ഹോമിയോയും മാത്രമല്ല എല്ലാ ചികിത്സാരീതികളുടെയും തത്വങ്ങളും രോഗസിദ്ധാന്തങ്ങളും, ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും ചര്‍ച്ചാക്കു വിധേയമാക്കപ്പെടട്ടെ.

അലോപ്പതി, ഹോമിയോ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നടന്ന ചര്‍ച്ചകളിലെല്ലാം ‘ഹാരിസണ്‍സ് പ്രിന്‍സിപ്പിള്‍സ് ഒഫ് ഇന്റേണല്‍ മെഡിസിനോ‘, ‘മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക‘യോ ‘ഓര്‍ഗാനണ്‍ ഒഫ് ഹീലിംഗ് ആര്‍ട്ട്’ ഓ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ പോലും ആധികാരികമായി കാര്യങ്ങള്‍ വച്ചലക്കുന്നതു കണ്ടു...ആലോചിച്ചപ്പോള്‍ തോന്നി ആയുര്‍വേദത്തിനും ഈയൊരു സുതാര്യത വേണ്ടേ എന്ന്...അത്രതന്നെ.

പിന്നെ, ഇവിടെയിടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ മെനക്കെട്ടിരുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റുകള്‍ റെഫര്‍ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേര്‍ക്കുന്നത്. എഡിഷന്‍ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് പേജ് നമ്പരിടുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ. ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ആയിരം മടങ്ങ് സംശയം ഔപചാരിക വൈദ്യശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്തവര്‍ക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വായിച്ചാല്‍ ഉണ്ടായേക്കും...പക്ഷേ എനിക്കു വായിച്ചിട്ട് ആധുനികശാസ്ത്രവുമായി apparent contradictions ഉള്ളതായിതോന്നിയവ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ...തുടര്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ നടത്താം. വിശദീകരണങ്ങളും നല്‍കാം.

“വായിലേക്കു പോകുന്ന കഞ്ഞി കഞ്ഞി തന്നെയാണോ എന്നുറപ്പു കിട്ടണം.” അത്രേയുള്ളൂ കുതിരവട്ടന്‍ ജീ...ഉറപ്പായാല്‍ ചിറി താഴ്ത്തുന്നതില്‍ ഒരു യുക്തിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു.
:)

സൂരജ് said...

സ്രോതോ വിമാനത്തിലെ ശ്ലോകം 9 ല്‍ രസവഹസ്രോതസ്സിന്റെ മൂലം ഹ്യദയവും ധമനികളും, രക്തവഹസ്രോതസ്സുകളുടെ മൂലം കരളും പ്ലിഹയും, അസ്ഥിവഹസ്രോതസ്സുകലുടെ മൂലം മേദസ്സും അരക്കെട്ടും, മേദാവഹ സ്രോതസ്സുകളുടെ മൂലം വ്യക്കയും എന്നിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത ?

കുറിപ്പ് : ഈ പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനഠില്‍ ഒരു വിശദീകരണം
പണിക്കര്‍ സാറിന്റെ അക്ഷരശാസ്ത്രം ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റിയിട്ടുള്ളതു ഇവിടെ.
സ്രോതസ്സ് എന്ന പദത്തിന്റെ ആന്തരാര്‍ത്ഥം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണിക്കര്‍ സാര്‍
പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം (ഉപാപചയക്രിയ) എന്ന ധ്വനികൂടി അതിനുണ്ടെന്നാണ്.
അങ്ങനെയെങ്കില്‍ വിവിധതരം ‘സ്രോതസ്സ്’കളുടെ മൂലമായി ചില ശരീരഭാഗങ്ങളെ
എടുത്തുപറഞിരിക്കുന്നത് എന്തര്‍ത്ഥത്തിലാണ് എന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

മഹേഷ്. said...

ബ്ലോഗ്ഗുകള്‍ മുഴുവന്‍ വായിച്ചു. 'സംശയാത്മാ വിനശ്യതി' എന്നു പറയുന്നത് നിഷേധാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എടുക്കുകയില്ലെങ്കില്‍ സ്നേഹപൂര്‍‌വ്വം ഒരു കാര്യം പറയാം. പഠിക്കാനുള്ള താത്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ആയുര്‍ വേദം 'ശാസ്ത്രീയമായി' പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. കാരണം 'തന്ത്രയുക്തി' എന്നൊന്നിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമികമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സൂരജിന്‍റെ സംശയങ്ങള്‍ തികച്ചും ബാലിശമാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിനര്‍ത്ഥം ഒരു വിഷയം പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടിയുടെതുപോലെയെന്നുമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മതി. ബ്ലോഗ്ഗില്‍ പറഞ്ഞ സംശയങ്ങള്‍ മാറണമെങ്കില്‍ ആയുര്‍ വേദം അതിന്‍റെതായ രീതിയില്‍ തന്നെ പഠിക്കണം. കാരണം, പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തവും, ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തവും, കൂടാതെ ആയുര്‍ വേദത്തിന്‍റെ മറ്റു പല പ്രമാണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ വേരൊരു തലത്തില്‍ ചിന്തിക്കണ്ടതുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്ര്ത്തിന്‍റെയും, പൗരാണികരുടെയും രീതി വേറെവേറെയാണ്. ഗ്രാമഫോണ്‍ റിക്കാര്‍ഡും, ഓഡിയോ സി.ഡി. യും ഒരേ സംഗീതത്തിന്‍റെ സുഖം തരുമെങ്കിലും അതിന്‍റെ ടെക്നോളജി രണ്ടും രണ്ടാണ്. രണ്ടിനെയും വിശദീകരിക്കാന്‍ രണ്ടിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കണം. ഭാരതീയ സംഗീതത്തിന്‍റെയും പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിന്‍റെയും കാര്യമെടുക്കുക. രാഗങ്ങളെയും കോഡുകളെയും താരതമ്യം ചെയ്താല്‍ പലതും കാണാന്‍ സാധിക്കും. എന്നുവെച്ച് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെക്കാള്‍ മുകളില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ താഴെ എന്നു പറയാന്‍ പറ്റില്ല. പറ്റുമെങ്കില്‍ ഒന്നു B.A.M.S. course ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ എന്നു നോക്കുക. താങ്കള്‍ക്ക് ഈ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ പലതും ചെയ്യാനാകും. പക്ഷെ അതുവരെ, ദയവായി പൊതുജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്ക്രുത്.

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌ said...

പ്രിയ മഹേഷ്‌,
തന്ത്രയുക്തി അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ, അതിന്‌ മുമ്പു വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ല്ലൊ.
അതിന്റെ ഒരു സൂചന (തന്ത്രയുക്തിയുടെ) ഉള്‍പ്പടെ ഞാന്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു

ഹാവൂ said...

വളരെ നല്ല ഉദ്യമം. ചില ബേസിക് ചോദ്യങ്ങള്ക്കു ഉത്തരം പറയാന്‍ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ബേസിക് ചോദ്യങ്ങള്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ നമ്മളിലാരെങ്കിലും പറഞ്ഞേനെ. കാരണം നാമെല്ലാവരും ജീവശാസ്ത്രവും മറ്റു ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളും സ്കൂളിലും കോളെജിലും പഠിച്ചതാണല്ലോ!

സൂരജ് said...

അല്പം കൂടി തര്‍ക്കുത്തരം :രക്തവഹസ്രോതസ്സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇങ്ങനൊരു മറുപടി ആദ്യമേ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മൂലം കരളും പ്ലീഹയുമായതു കൊണ്ട് മാഷ് ഹീമോഗ്ലൊബിന്റെയും രക്ത കോശങ്ങളുടെയും disintegration pathway കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. പക്ഷേ രക്തവഹസ്രോതസ്സിന്റെ മൂലം മജ്ജ എന്നയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലോ ? മാഷ് disintegration pathway മാറ്റി synthetic pathway ആക്കുമായിരുന്നോ ? ;)

ശരി, എന്നാലും പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ രസവഹ സ്രോതസ്സും മേദാവഹസ്രോതസ്സുമൊക്കെ ?മേദസ്സ് എന്നത് സാധാരണ വ്യവഹാരത്തില്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന “fat“ ആണോ ? എങ്കില്‍ അതിന്റെ മൂലം വൃക്കയാകുന്നത് ?രസം എന്നത് ആഹാര സാരമായ എന്തും ആകട്ടെ, അതിന്റെ മൂലം ഹൃദയമായത് ? അസ്ഥിവഹസ്രോതസ്സുകളുടെ മൂലം അരക്കെട്ടും മേദസ്സും എങ്ങനെ ആയി..?

തവള പറക്കാന്‍ വെമ്പുന്നു... :)

താരാപഥം said...

ഈ ബ്ലോഗ്‌ ഇത്തിരി വൈകിയാണ്‌ കണ്ടെത്തിയത്‌. എന്റെ മനസ്സില്‍ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യാഹെരിറ്റേജില്‍ കമന്റായി എഴുതിയിരുന്നു. (ഇങ്ങിനെയൊരു ബ്ലോഗായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്‌. അത്‌ നല്ല രീതിയില്‍ തന്നെ വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.) ആ കമന്റ്‌ ഇവിടെയും കൊപ്പി ചെയ്യുന്നു.
**************
എല്ലാവരോടും ഒരു അഭ്യര്‍ഥന :-
ഈ മലയാളം ബൂലോകത്ത്‌ ഭൗതികവാദികളും, ഡോക്ടര്‍മ്മാരും, യുക്തിവാദികളും, വിമര്‍ശകരും എല്ലാം വളരെ കുറച്ചെ ഉള്ളൂ. ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഉപകാരപ്രദമായ വിഷയങ്ങളില്‍ ആരോഗ്യപരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ ഈ ഗണത്തില്‍ പെടാത്ത ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ അതില്‍ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിവു ലഭിക്കും എന്ന് കരുതിയാണ്‌ എല്ലായിടത്തും കയറിയിറങ്ങുന്നത്‌.
ഇവിടത്തന്നെ മോഡേണ്‍ മെഡിസിനുള്ള കഴിവുകള്‍ മറ്റുള്ള ചികിത്സാ ശാഖകള്‍ക്കില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്‌ എല്ലാം ശുദ്ധ ഭോഷ്ക്‌ ആണ്‌ എന്ന് പറയുന്നതിനു പകരം, ഓരോ ചികിത്സാ രീതികള്‍ക്കും ഉള്ള പ്രത്യേകതകള്‍ മനസ്സിലാക്കാനായി ഒരു ബ്ലോഗ്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌ തുടങ്ങിയാല്‍ എങ്ങിനെയിരിക്കും. അതില്‍ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രമായി എഴുതാനും കഴിയണം.

ചൈനയില്‍ പരമ്പരാഗതമായ ചികിത്സക്കും ആധുനിക ചികിത്സക്കും വേറെ വേറെ ആശുപത്രികളല്ല ഉള്ളത്‌. സമ്പ്രദായത്തേക്കള്‍ അവിടെ പ്രധാനം രോഗിക്കു ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസമാണ്‌. അക്യൂപക്ചര്‍കൊണ്ട്‌ വേദന സംവേദനക്ഷമത ഇല്ലാതാക്കി (മോഡേണ്‍ മെഡിസിനിലെ അനസ്തേഷ്യ നല്‌കാതെ) രോഗിയ്ക്ക്‌ വേദന അനുഭവപ്പെടാതെ ഓപ്പണ്‍ ഹര്‍ട്ട്‌ സര്‍ജറിപോലും അവിടെ നടത്താറുണ്ട്‌ എന്നു പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ തന്നെ ആയുര്‍വ്വേദവും മോഡേണ്‍ വൈദ്യശാസ്ത്രവും പഠിച്ച ഡോക്ടര്‍മാര്‍ രണ്ടു ചികിത്സാരീതികളും അവരുടെ രോഗികളില്‍ വിജയകരമായി പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്‌.

ഔഷധവ്യവസ്ഥയുടെ ജനകീയവത്‌കരണത്തിനും ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനും വൈദ്യമുക്തമായ സമൂഹത്തിനും ഉള്ള സാധ്യതകള്‍ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി ഒന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൂടെ ?

താരാപഥം said...
This comment has been removed by the author.
സൂരജ് said...

പ്രിയ താരാപഥമേ,
ആശീര്‍വാദങ്ങള്‍ക്കു നന്ദി.

താങ്കളുടെ ചോദ്യം: >>ഔഷധവ്യവസ്ഥയുടെ ജനകീയവത്‌കരണത്തിനും ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനും വൈദ്യമുക്തമായ സമൂഹത്തിനും ഉള്ള സാധ്യതകള്‍ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി ഒന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൂടെ ?

വളരെ പ്രസക്തം. പ്രശ്നം സംയോജനത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് എന്നെനിക്കു തോന്നിയതു കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലോഗ്ഗ് തന്നെ ഉണ്ടായത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനു ചില രീതികളുണ്ട്. ആ രീതികള്‍ക്കു നിരക്കുന്നതേ അത് സ്വാംശീകരിക്കൂ. അല്ലാത്തവയെ scientific rigorന്റെ അഗ്നിശുദ്ധിവരുത്താതെ അകത്തു കയറ്റുക നിര്‍വാഹമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവിശ്വാസം പോലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധികളില്‍ പെടാതിരിക്കുന്നത്. കോസ്മിക് ഫിസിക്സിലായാലും, ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രിയിലായാലും, ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിലായാലും ചികിത്സാരീതികളിലായാലും ഇതേ സമീപനം തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ളത്. ചര്‍ച്ചയേക്കാള്‍ പ്രധാനം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ തെളിവുകളാണ്. അവയുടെ ഇടവേളകളെ വിരസമാക്കാതിരിക്കാന്‍ ഇങ്ങനെ ചിലത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. :)


>>അക്യൂപക്ചര്‍കൊണ്ട്‌ വേദന സംവേദനക്ഷമത ഇല്ലാതാക്കി (മോഡേണ്‍ മെഡിസിനിലെ അനസ്തേഷ്യ നല്‌കാതെ) രോഗിയ്ക്ക്‌ വേദന അനുഭവപ്പെടാതെ ഓപ്പണ്‍ ഹര്‍ട്ട്‌ സര്‍ജറിപോലും അവിടെ നടത്താറുണ്ട്‌ എന്നു പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു.

അക്യൂപങ്ചറിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങള്‍ ഒത്തിരി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി. ഓപ്പണ്‍ ഹാര്‍ട്ട് സര്‍ജറിയെയും അക്യുപങ്ചറിനെയും പറ്റി അടിസ്ഥാനജ്ഞാനമുള്ള ആരും ഈ അവകാശവാദം ഉപ്പു തൊടാതെ വിഴുങ്ങില്ല. താരാപഥവും അതില്‍ വീഴില്ല എന്നു വിശ്വസിക്കട്ടെ.

താരാപഥം said...

സൂരജ്‌,
വീട്ടിലുള്ള ഒരു വലിയ ഓക്സ്‌ഫോര്‍ഡ്‌ ഡിക്‍ഷണറിയില്‍ acupuncture‌ ന്റെ വിവരണത്തില്‍ അനസ്ത്യേഷ്യ കൊടുക്കാതെ ഒരു സിസ്സേറിയന്‍ ചെയ്യുന്ന സചിത്ര വിവരണം ഉണ്ട്‌. അത്‌ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്‌ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഗം (heart operation without general anaesthetic)‌ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരണയായത്‌.
താങ്കളുടെ തന്നെ ഒരു കമന്റില്‍ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അലോപ്പതിയ്ക്കും ഹോമിയോപ്പതിയ്ക്കും മാത്രം ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ പരതിയാല്‍ പോരല്ലോ, അക്യൂപക്ചറിനും ഒന്നു തപ്പി നോക്കി. അപ്പോള്‍ കിട്ടിയതാണ്‌ ഇത്‌. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 2 ലേഖനവും വീഡിയോയും കണ്ടപ്പോള്‍ ഞാനും ടോട്ടലി കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ ഓഫ്‌ ഇന്‍ഡ്യ ആയി. വിശ്വസിക്കണോ, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കണോ ? എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം.

സൂരജ് said...

ബി.ബി.സിയും സീ എന്‍ എന്നും റോയിടേഴ്സുമൊന്നും ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയ്ക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വാര്‍ത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളേ അല്ല. സെന്‍സേഷണലൈസു ചെയ്യാവുന്ന എന്തും അതു സത്യമോ തട്ടിപ്പോ എന്നു നോക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമപാരമ്പര്യത്തില്‍ ബീ.ബീ.സി പോലും വ്യത്യസ്ഥവുമല്ല എന്നാദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

താരാപഥം പരാമര്‍ശിച്ച ബീ ബീ സി വിഡീയോയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാക്കള്‍ തന്നെ ആ വിഡീയോയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി അതിലെ രോഗിക്കു ശക്തമായ അനസ്തേഷ്യാ മരുന്നുകളായ ഫെന്റാനൈലും മിഡസോളമും ഡ്രോപ്പെരിഡോളുമൊക്കെ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ നെഞ്ചില്‍ നല്ലൊരളവില്‍ ലോക്കല്‍ അനസ്തെറ്റിക് മരുന്നു കുത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെയായാല്‍ത്തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനമെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അഥിന്റെ ക്രെഡിബിളിറ്റിയുടെ വെടി തീരും..! പിന്നെ കൃത്യമായ ഒരു 'കണ്ട്രോള്‍' ഇല്ലാതെ അക്യൂപങ്ചര്‍ സൂചി വിവിധ ആഴങ്ങളില്‍ കുത്തിയിറ്ക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രതിഫലനം റെക്കോഡ് ചെയ്തു നടത്തിയ പഠനവും ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയാണെന്നു ശാസ്ത്രത്തില്‍ വെറുമൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി മാത്രമുള്ള എനിക്കു പോലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. ആ പഠനത്തെ ബ്രിട്ടനില്‍ തന്നെ ഈ വിഷയത്തില്‍ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവര്‍ വലിച്ചു കീറിയിട്ടുണ്ട്, കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
(വ്യാളികള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഡൈനസോറുകളുമൊത്ത് ഭൂ‍മിയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യൂ ഡ്രാമ പണ്ട് 'ഡിസ്കവറി ചാന'ലില്‍ വന്നതോര്‍ത്തുപോയി ആ വിഡിയോ കണ്ടപ്പോള്‍ :))


പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് വൈദ്യം അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സങ്കല്‍പ്പങ്ങളായ ‘കായ്, ചീ,യിന്‍, യാങ്’ തുടങ്ങിയവയെയൊക്കെ മാറ്റിനിര്‍ത്ഥി പരിശോധിച്ചാല്‍, അക്യൂപങ്ചറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റായി ചില പഠനങ്ങളെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അവ (കൃത്യമായി നാഡികള്‍ക്കുമേലാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കില്‍ മാത്രം) ‘എന്‍ഡോര്‍ഫിനുകള്‍’ എന്ന, മോര്‍ഫീനുമായി സാമ്യമുള്ള, രാസവസ്തു വിസര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ കാരണമാകുകയും തദ്വാരാ വേദന കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായ അനസ്തേഷ്യ അല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിപൂര്‍ണ്ണമായ മരവിപ്പ് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. പരമ്പരാഗത അക്യൂപങ്ചറിന്റെ രീതിയനുസരിച്ച് നാഡികള്‍ ഉള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തിടത്തുമൊക്കെ സൂചികള്‍ കുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയില്‍ ചില പോയിറ്റുകളേ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ശരീരശാസ്ത്രപ്രകാരം നാഡീപ്രവര്‍ത്തനവുമായി ഇടപെടുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല മരുന്നുപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മരവിപ്പിനോട് അല്പമെങ്കിലും താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന നില കൈവരിക്കണമെങ്കില്‍ അക്യൂപങ്ചര്‍ പോയിന്റുകളില്‍ ചെറുതായി വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംവേദനത്തെ തടയുകയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ എങ്കിലും വേണം. ഈ അധുനീകീകരണമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയാലും അക്യൂപങ്ങ്ചര്‍ കൊണ്ട് ചെറിയ ചില ഓ.പി തയ്യലുകളും പ്രൊസീജ്യറുകളും ചെയ്യാമെന്നേ വിശ്വസനീയമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുള്ളു. ശാസ്ത്രീയ നിഷ്കര്‍ഷയോടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പ്രാഥമിക പഠനങ്ങള്‍ പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥകള്‍ക്ക് ചിലരിലെങ്കിലും അക്യൂപങ്ചര്‍ ഇഫക്റ്റീവാകുന്നു: ചില തലവേദനകള്‍,ചിലതരം നടുവേദനകള്‍, ഓസ്റ്റിയോ ആര്‍ത്രൈറ്റിസ്, ചിലതരം സ്തനമുഴകള്‍, പല്ല് പറിച്ചുകഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന വേദന, ക്യാന്‍സര്‍ കീമോതെറപ്പി കഴിയുമ്പോള്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഓക്കാനവും ഛര്‍ദ്ദിയും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ശാസ്ത്രീയ നിഷ്കര്‍ഷയോടെ നിയന്ത്രിതാന്തരീക്ഷത്തില്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും സര്‍ജ്ജറികളില്‍ - വിശേഷിച്ചു സിസേറിയനും കാര്‍ഡിയാക് സര്‍ജ്ജറിയും പോലുള്ള മേജര്‍ ഓപ്പറേഷനുകളില്‍ - അക്യൂപങ്ചര്‍ അനസ്തേഷ്യയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നോ പ്രയോജനപ്രദമായ മറ്റു ഫലങ്ങളെന്തെങ്കിലും തരുമെന്നോ കാണിച്ചിട്ടില്ല.

പിന്നെ, ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ് ഡിക്ഷ്ണറിയിലും ബീബിസിയിലും, വിക്കിപ്പീഡിയയിലും, ബ്രിട്ടാനിക്കയിലുമൊക്കെ ‘ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈ‘നും യൂ.എഫ്.ഓ തട്ടിപ്പുകളും, ലോക്നെസ്സ് മോണ്‍സ്റ്ററും വരെ കണ്ടെന്നിരിക്കും. അതൊന്നും ശാസ്ത്രമാണെന്നു പറയാനാവില്ലല്ലോ.

P.S: ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളില്‍ “എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക”യല്ല ചെയ്യുന്നത്.അതിനു ചില രീതികളുണ്ട്.വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തെക്കുറിചും കണ്ട്രോള്‍ഡ് ട്രയലുകളെക്കുറിച്ചും മെഡിസിന്‍ @ ബൂലോകത്തില്‍ മുന്‍പ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതു വായിക്കാന്‍ അപേക്ഷ.

maramaakri said...

http://maramaakri.blogspot.com/2008/03/separated-at-birth.html

sookshmam said...

this comment is for getting updates from your blog

viswan said...

പ്രിയ സൂരജ്‌,
വരാന്‍ വളരെ വൈകി.ബെറ്റര്‍ ലേറ്റ്‌ ദാന്‍ നെവര്‍. ഈ വിഷയത്തില്‍ കുറേ പറയാന്‍ ഉണ്ട്‌.നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അറിയാത്തവയൊന്നും അല്ല. സ്റ്റില്‍. 1-ആയുര്‍വേദവും വേദങ്ങളുമായി ചിലര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. വേദേതരമെന്നോ വേദവിരുദ്ധമെന്നൊ വിളിക്കാവുന്ന പാരമ്പര്യമാണു പുരാതന ഭാരതീയ വൈദ്യത്തിന്റേത്‌.2-അപ്പോളജിസ്റ്റുകള്‍ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരുടേയും പുരാതന ഭാരതീയരുടേയും മെഡിക്കല്‍ തിയറികള്‍ തമ്മിലുള്ള സാദ്രിശ്യം അനിഷേധ്യമാണു

കണ്ടന്‍ പൂച്ച. said...

ഹോ !!!
ഇതിങ്ങനെ കാണ്ടം കാണ്ടമായി കിടക്കുകയാണോ ?!

...പകല്‍കിനാവന്‍...daYdreamEr... said...

വളരെ വെത്യസ്തമായ ഈ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായി സുഹൃത്തേ...

പുതുവത്സരാശംസകള്‍....!!

Dr.jishnu chandran said...

നന്നായി... ആയുർവേദം കൂടുതൽ ചർച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ.. അയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇത്രയും സീരിയസ് ആയ ചർച്ചകൾ ബ്ലോഗുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നു.ആശംസകൾ.....

botulinum said...

മറ്റേതൊരു വിഷയത്തെയും പോലെ, കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ രീതികളുപയോഗിച്ച്‌ ചികിത്സ രീതികളെയും രോഗകാരനങ്ങളെയും തെളിയിക്കതെയിരുന്നാല്‍, അന്‍പതോ നൂറോ കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആയുര്‍വേദവും കാലത്തിന്റെ കുപ്പത്തൊട്ടിയില്‍ ചെന്ന് പതിക്കും. Everything in Modern medicine has to be based on evidence, evidence which has come from repeated testing. It cannot be based opinions, beliefs or myths. The success of modern medicine lies in its willingness to challenge its own methods and make corrections when necessary through rigorous research and critical appraisal. I am sure there are some treatment methods in Ayurveda which actually produce credible results. But as long as these results are not validated through scientific methods (i.e. controlled trials, ideal if randomised), the outcome is as good as chance observation or placebo effect. It is in Ayurveda's interest itself that the practice is subjected to scientific analysis. Or else, the future of Ayurveda lies in massage parlors and exotic cosmetics market. Thanks to Suraj for raising genuine and interesting questions about the practice. And to those who care, you are not doing Ayurveda any favors by criticising him personally or by offering some ambiguous 'sloka' as the answer to his questions.